13 ตุลาคม 2552

แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ระดับปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 9 หน่วย ผักสดสะอาด เวลา 20 นาที
สาระการเรียนรู้
     การฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและสัญญาณเป็นการฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างทักษะการฟังและการปฏิบัติโดยใช้ท่าทาง
จุดประสงค์
     1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างสนุกสนาน
     2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
     3. เด็กระมัดระวังความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่นในขณะเคลื่อนไหวร่างกายได้
ประสบการณ์สำคัญ
     พัฒนาการด้านร่างกาย
     - เคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
     - การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
     - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน
     พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
     - แสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ขำขัน และเรื่องราว/ เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ
     - การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
     - การเล่นเครื่องดนตรีง่าย ๆ เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี ฯลฯ
     - การร้องเพลง
     พัฒนาการด้านสังคม
     - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
     - การแก้ปัญหาในการเล่น
     พัฒนาการด้านสติปัญญา
     - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่ายและรูปต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
     - การแสดงความรู้ด้วยคำพูด
     - การเริ่มต้นและการหยุดการกระทำโดยสัญญาณ
วิธีดำเนินกิจกรรม
     กิจกรรมพื้นฐาน
     1. ครูสร้างข้อตกลงกับเด็กดังนี้
         - ครูเคาะสัญญาณช้าให้เด็กเคลื่อนไหวช้าๆ
         - ครูเคาะจังหวะเร็วให้เด็กเคลื่อนไหวเร็วๆ
         - ถ้าครูเคาะจังหวะ 2 ครั้ง ติดกันให้เด็กหยุดการเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
     2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะ โดยเน้นทิศทาง ซ้าย ขวา หน้า หลัง บน ล่าง เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดท่านั้น ทันที
     กิจกรรมสัมพันธ์ เนื้อหา
     1. ครูและเด็กกำหนดข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าครูพูดว่า มะเขือเทศ ให้เด็ก ๆ ปรบมือ 2 ครั้ง ถ้าพูดว่า พริก ให้เด็กกระโดด 3 ครั้ง ถ้าครูพูดว่า คะน้า ให้เด็กนั่งลงกับพื้น
     2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงใน
ข้อ 2
     3. ปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้ำอีกครั้ง ในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมครูคอยดูแลและเน้นย้ำการระมัดระวังความปลอดภัย
     4. พักผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการนั่งลง เปลี่ยนกันนวดขาซึ่งกันและกันเบา ๆ
สื่อ / อุปกรณ์
     1.เครื่องเคาะจังหวะ
การประเมินผล
    
สังเกต
     1. การเคลื่อนไหว  
     2. การปฏิบัติตามคำสั่ง
บันทึกหลังการสอน
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................


แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 9 หน่วย ผักสดสะอาด เวลา 20 นาที
สาระสำคัญ
     ผักมีหลายชนิดมีทั้ง ประเภท กิน หัว ดอก ใบ และ ผล
จุดประสงค์
     1. เด็กร่วมร้องเพลงผักสดสะอาดได้อย่างสนุกสนาน
     2. ร่วมสนทนากับครูเกี่ยวกับประเภทของผักได้
สาระการเรียนรู้
     สาระที่ควรเรียนรู้
     1. การร้องเพลง
     2. การร่วมสนทนา โต้ตอบ
     3. การร่วมกิจกรรม
ประสบการณ์สำคัญ
     พัฒนาการด้านร่างกาย
     - เคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
     - การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
     - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน
     พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
     - แสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ขำขัน และเรื่องราว/ เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ
     พัฒนาการด้านสังคม
     - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
     - การมีโอกาสได้รับรู้ความรูสึก ความสนใจ และความต้องการของตนเอง
     พัฒนาการด้านสติปัญญา
     - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่ายและรูปต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
     - การแสดงความรู้ด้วยคำพูด
     - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
วิธีดำเนินกิจกรรม
     ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
     1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง ผักสดสะอาด ดังนี้ ( การเคลื่อนไหวภาษา ประสบการณ์ชีวิต )ซื้อซิจ๊ะ ผักสดสะอาด นั้นผักกาด นี่แตงกวา โน่นคะน้า ถั่วฝักยาว มะเขือยาว กะหล่ำปลี
     ขั้นสอน
     2. ครูและเด็ก ๆ สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่ร้อง โดยใช้คำถามกับเด็ก ๆ ดังนี้
        - เด็ก ๆเคยรับประทานผักบ้าง
        - เด็กๆ รู้จักผักอะไรบ้าง
        - ประเภทของผักมีอะไรบ้าง
     3.ครูและร่วมกันนับผักที่ เด็กๆ และเตรียมมาว่ามีทั้งหมดกี่ชนิด
     4. ครูนำผักประเภท หัว ดอก ใบ และ ผล มาให้เด็กๆ ดูทุกคน
     5. ครูขออาสาสมัคร 1-2 คน มาบอกประเภทของผักแต่ชนิด
     ขั้นสรุป
     6. เด็กและครูสรุปประเภทของผักและร่วมกันร้องเพลงผักสดสะอาด ร่วมกันอีกครั้ง
สื่อ / อุปกรณ์
     1. เพลงผักสดสะอาด
     2. ผักชนิดต่าง ๆ
การประเมินผล
     สังเกต
     1. การมีส่วนร่วม
     2. การตอบคำถาม
     3.การทำกิจกรรม
บันทึกหลังการสอน
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................แผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ระดับปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 9 หน่วย ผักสดสะอาด เวลา 20 นาที
สาระสำคัญ
     การเล่นร่วมกัน ต้องระมัดระวังความปลอดภัย จะช่วยลดอุบัติเหตุได้
จุดประสงค์
     1. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามและเล่นอิสระได้อย่างปลอดภัย
     2. เด็กสามารถเล่นเกมเก้าอี้วิเศษอย่างสนุกสนานและปลอดภัย
     3. อยู่ร่วมกับครูและเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข
     4. อดทนรอคอย เสียสละแบ่งปันได้
     5. แก้ปัญหาในขณะเล่นได้
สาระการเรียนรู้
     สาระที่ควรเรียนรู้
     1. การดูแลระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
     2. การอยู่ร่วมกัน
     3. เสียสละแบ่งปัน
     4. การอดทนรอคอย
ประสบการณ์สำคัญ
     พัฒนาการด้านร่างกาย
     - เคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
     - การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
     - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน
     พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
     - แสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ขำขัน และเรื่องราว/ เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ
     พัฒนาการด้านสังคม
     - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
     - การมีโอกาสได้รับรู้ความรูสึก ความสนใจ และความต้องการของตนเอง
     พัฒนาการด้านสติปัญญา
     - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่ายและรูปต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
     - การแสดงความรู้ด้วยคำพูด
     - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
วิธีดำเนินกิจกรรม
     ขั้นนำ
     1. ให้เด็กอบอุ่นร่างกายดังนี้
         1.1 วิ่งอยู่กับที่
         1.2 หมุนเอว ซ้าย – ขวา
         1.3 หมุนข้อเท้าสะบัดข้อมือ
     ขั้นสอน
     2. ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมผู้นำผู้ตาม ดังนี้
         2.1 เด็กที่นั่งบนเก้าอี้วิเศษเป็นผู้ออกคำสั่งให้เด็กที่นั่งเป็นวงกลมทำตาม เช่น หัวเราะ ร้องไห้ ยิ้มเท้าเอว กางแขน
         2.2 เมื่อเด็กเล่นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ให้เด็กคนอื่นผลัดเปลี่ยนกันนั่งบนเก้าอี้ทำหน้าที่เป็นผู้ออกคำสั่งบ้าง
     3.ให้เด็กเล่นอิสระประมาณ 3- 5นาทีที่สนามเด็กเล่น
     4. ครูคอยดูแลและสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับความปลอดภัย
     5. พาเด็กไปทำความสะอาดร่างกาย ล้างมือให้สะอาดและเข้าห้องเรียน
สื่อ / อุปกรณ์
     1. เก้าอี้
     2. เครื่องเล่นสนาม
การประเมินผล
     สังเกต
     1. การมีส่วนร่วม
     2. พฤติกรรมการเล่น
บันทึกหลังการสอน
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................


แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ระดับปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 9 หน่วย ผักสดสะอาด เวลา 20 นาที
สาระสำคัญ
     การเกมภาพตัดต่อผักสดสะอาด ต้องอาศัยการสังเกต สี รอยต่อ ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นก่อนที่จะนำมาต่อให้สมบูรณ์
จุดประสงค์
     1. เล่นเกมตัดต่อภาพผักสดสะอาด
     2. เด็กสามารถบอก แสดงสีหน้าท่าทางพอใจในผลงานความและยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นมีอยู่ / เป็นอยู่
     3. เก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อย
     4. แบ่งปัน และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้
สาระการเรียนรู้
     สาระที่ควรเรียนรู้
     1. การช่วยเหลือ แบ่งปัน    
ประสบการณ์สำคัญ
     พัฒนาการด้านร่างกาย
     - การต่อของ บรรจุ เท และแยกชิ้นส่วน
     - การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
     - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน
     พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
     - แสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ขำขัน และเรื่องราว/ เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ
     - การเล่นรายบุคคล การเล่นเป็นกลุ่ม
     พัฒนาการด้านสังคม
     - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
     - การมีโอกาสได้รับรู้ความรูสึก ความสนใจ และความต้องการของตนเอง
     - การแก้ปัญหาในการเล่น
     พัฒนาการด้านสติปัญญา
     - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่ายและรูปต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
     - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
     - การจับคู่ การจำแนก และการจัดกลุ่ม
     - การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง
วิธีดำเนินกิจกรรม
     1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อผักสดสะอาด ดังนี้
         - ครูชูภาพที่ละภาพ ผักสดสะอาดที่เป็นภาพสมบูรณ์ให้เด็กดูแล้วร่วมสนทนา
         - นำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นชูให้เด็กดู และร่วมสนทนา
         -ให้อาสาสมัครทดลองเล่น เพื่อนๆ คอยดูและสังเกต
     2. ให้เด็กเล่นเกมภาพตัดต่อผักสดสะอาดและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
     3. ครูคอยดูและสังเกตความถูกต้องของการเล่น การแบ่งปัน การช่วยเหลือ
     4. สนทนาซักถามความรู้สึกในการเล่นเกม
     5. เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย
สื่อ / อุปกรณ์
     1. เกมภาพตัดต่อผักสดสะอาด
     2. เกมเก่าที่เคยเล่นมาแล้ว
การประเมินผล
     สังเกต
     1. การมีส่วนร่วม
     2. พฤติกรรมการเล่น
     3. ชิ้นงาน
     4.การแบ่งปันการช่วยเหลือ
บันทึกหลังการสอน
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ระดับปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 9 หน่วย ผักสดสะอาด เวลา 45 นาที
จุดประสงค์
     กิจกรรมสร้างสรรค์
     1. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างน้อย 3 กิจกรรม
     2. เด็กสามารถถ่ายทอดความคิดและจินตนาการได้
     3. เด็กสามารถบอกชื่อผลงานของตนเองได้
     4. เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
     5. เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
สาระการเรียนรู้
     1. การวาดภาพด้วยสีเทียน
     2. การวาดภาพด้วยสีน้ำ 3.การปั้น
     4. การฉีดปะ
     5. จิ้มกระดาษทิชชูกับจากกระดาษ
ประสบการณ์สำคัญ
     พัฒนาด้านร่างกาย
     - การเขียนภาพและการเล่นสี
     - การปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยดินเหนียว ดินน้ำมัน แท่งไม้ เศษวัสดุอื่นๆ
     พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
     - การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
     - การเล่นอิสระ
     - การเล่นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่ม
     พัฒนาด้านสังคม
     - การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
     - การวางแผนตัดสินใจเลือกลงมือปฏิบัติ
     - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นผู้อื่น
     - แก้ปัญหาในการเล่น
     พัฒนาด้านสติปัญญา
     - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ
     - การรับรู้และการแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุของเล่น และผลงาน
     - การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด
วิธีการดำเนินกิจกรรม
     1. ครูและเด็กเตรียมโต๊ะ 5 โต๊ะและอุปกรณ์พร้อมกับแนะนำการทำกิจกรรมดังนี้
         โต๊ะที่ 1 การวาดภาพด้วยสีเทียน
         โต๊ะที่ 2 การวาดภาพด้วยสีน้ำ
         โต๊ะที่ 3 การปั้น
         โต๊ะที่ 4 การฉีดปะ
         โต๊ะที่ 5 จิ้มกระดาษทิชชูกับจากกระดาษ
     2. ครูสาธิตกิจกกรมการจิ้มกระดาษทิชชูกับจากกระดาษ ดังนี้
         2.1 ครูนำนำจานกระดาษมาวางที่โต๊ะให้เด็กดู
         2.2 นำทิชชูที่ปั่นใส่สีเรียบร้อย มาวางที่จานกระดาษที่มีรูปผักชนิดต่างๆ ตกแต่งตามใจชอบ
     3. ครูแนะนำกิจกรรมต่างๆและสร้างข้อตกลงร่วมกับเด็กดังนี้
         3.1 เด็กๆต้องทำกิจกรรมหยดสีน้ำ พร้อมกับระบายสีตามใจชอบและเลือก ทำกิจกรรมอื่นได้อีก
3 อย่าง
         3.2 เด็กๆทุกคนต้องไม่ทำสีหกเลอะเทอะ
         3.3 เด็กๆต้องไม่แย่งกันทำ
         3.4 เด็กๆจะต้องไม่นำพู่กันมาจุ่มสีรวมกัน
         3.5 เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จจะต้อง นำไปตากให้แห้ง
     4. ให้เด็กทำกิจกรรมอย่างอิสระ
     5. ครูดูแลเด็กอย่างทั่วถึงและกระตุ้นให้ เด็กทำกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย และครูตรวจผลงานเด็กโดยบันทึกคำพูดชื่อ ว/ด/ป แล้วให้เด็กไปเก็บผลงานของตนเองเมื่อทำกิจกรรมครบตาม ข้อตกลงแล้วให้เล่นเสรี
     6. เมื่อใกล้หมดเวลาครูบอกให้เด็กๆช่วยกันเก็บอุปกรณ์และล้างมือ
     7. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและสิ่งที่เด็กเรียนรู้
สื่อ / อุปกรณ์
     1. การวาดภาพด้วยสีเทียน
     2. การวาดภาพด้วยสีน้ำ 3.การปั้น
     4. การฉีดปะ
     5. ทิชชูปั่น
     6. จานกระดาษ
     7. ไม้จิ้มฟัน
การประเมินผล
     สังเกต
     1. การทำกิจกรรม
     2. การมีส่วนร่วม
     3. ความมีระเบียบวินัย
     4. ความรับผิดชอบ
บันทึกหลังการสอน
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กีฬาสีบ้านจอมบึงเกมส์ 52

กิจกรรมนอกโรงเรียน แห่เทียนพรรษา