14 ตุลาคม 2552

13 ตุลาคม 2552

ระเบียบปฏิบัติ
  1.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1  ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
  2.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
  3.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน
       อย่างเด็ดขาด
  4.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือน
และคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
  5.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
  6.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
  7.  การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
  8.  ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษา อนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  9.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ  ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับ   อนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
10.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
11.  นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12.  นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ระดับปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 9 หน่วย ผักสดสะอาด เวลา 20 นาที
สาระการเรียนรู้
     การฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและสัญญาณเป็นการฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างทักษะการฟังและการปฏิบัติโดยใช้ท่าทาง
จุดประสงค์
     1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างสนุกสนาน
     2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
     3. เด็กระมัดระวังความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่นในขณะเคลื่อนไหวร่างกายได้
ประสบการณ์สำคัญ
     พัฒนาการด้านร่างกาย
     - เคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
     - การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
     - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน
     พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
     - แสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ขำขัน และเรื่องราว/ เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ
     - การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
     - การเล่นเครื่องดนตรีง่าย ๆ เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี ฯลฯ
     - การร้องเพลง
     พัฒนาการด้านสังคม
     - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
     - การแก้ปัญหาในการเล่น
     พัฒนาการด้านสติปัญญา
     - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่ายและรูปต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
     - การแสดงความรู้ด้วยคำพูด
     - การเริ่มต้นและการหยุดการกระทำโดยสัญญาณ
วิธีดำเนินกิจกรรม
     กิจกรรมพื้นฐาน
     1. ครูสร้างข้อตกลงกับเด็กดังนี้
         - ครูเคาะสัญญาณช้าให้เด็กเคลื่อนไหวช้าๆ
         - ครูเคาะจังหวะเร็วให้เด็กเคลื่อนไหวเร็วๆ
         - ถ้าครูเคาะจังหวะ 2 ครั้ง ติดกันให้เด็กหยุดการเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
     2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะ โดยเน้นทิศทาง ซ้าย ขวา หน้า หลัง บน ล่าง เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดท่านั้น ทันที
     กิจกรรมสัมพันธ์ เนื้อหา
     1. ครูและเด็กกำหนดข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าครูพูดว่า มะเขือเทศ ให้เด็ก ๆ ปรบมือ 2 ครั้ง ถ้าพูดว่า พริก ให้เด็กกระโดด 3 ครั้ง ถ้าครูพูดว่า คะน้า ให้เด็กนั่งลงกับพื้น
     2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงใน
ข้อ 2
     3. ปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้ำอีกครั้ง ในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมครูคอยดูแลและเน้นย้ำการระมัดระวังความปลอดภัย
     4. พักผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการนั่งลง เปลี่ยนกันนวดขาซึ่งกันและกันเบา ๆ
สื่อ / อุปกรณ์
     1.เครื่องเคาะจังหวะ
การประเมินผล
    
สังเกต
     1. การเคลื่อนไหว  
     2. การปฏิบัติตามคำสั่ง
บันทึกหลังการสอน
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................


แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 9 หน่วย ผักสดสะอาด เวลา 20 นาที
สาระสำคัญ
     ผักมีหลายชนิดมีทั้ง ประเภท กิน หัว ดอก ใบ และ ผล
จุดประสงค์
     1. เด็กร่วมร้องเพลงผักสดสะอาดได้อย่างสนุกสนาน
     2. ร่วมสนทนากับครูเกี่ยวกับประเภทของผักได้
สาระการเรียนรู้
     สาระที่ควรเรียนรู้
     1. การร้องเพลง
     2. การร่วมสนทนา โต้ตอบ
     3. การร่วมกิจกรรม
ประสบการณ์สำคัญ
     พัฒนาการด้านร่างกาย
     - เคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
     - การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
     - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน
     พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
     - แสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ขำขัน และเรื่องราว/ เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ
     พัฒนาการด้านสังคม
     - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
     - การมีโอกาสได้รับรู้ความรูสึก ความสนใจ และความต้องการของตนเอง
     พัฒนาการด้านสติปัญญา
     - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่ายและรูปต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
     - การแสดงความรู้ด้วยคำพูด
     - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
วิธีดำเนินกิจกรรม
     ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
     1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง ผักสดสะอาด ดังนี้ ( การเคลื่อนไหวภาษา ประสบการณ์ชีวิต )ซื้อซิจ๊ะ ผักสดสะอาด นั้นผักกาด นี่แตงกวา โน่นคะน้า ถั่วฝักยาว มะเขือยาว กะหล่ำปลี
     ขั้นสอน
     2. ครูและเด็ก ๆ สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่ร้อง โดยใช้คำถามกับเด็ก ๆ ดังนี้
        - เด็ก ๆเคยรับประทานผักบ้าง
        - เด็กๆ รู้จักผักอะไรบ้าง
        - ประเภทของผักมีอะไรบ้าง
     3.ครูและร่วมกันนับผักที่ เด็กๆ และเตรียมมาว่ามีทั้งหมดกี่ชนิด
     4. ครูนำผักประเภท หัว ดอก ใบ และ ผล มาให้เด็กๆ ดูทุกคน
     5. ครูขออาสาสมัคร 1-2 คน มาบอกประเภทของผักแต่ชนิด
     ขั้นสรุป
     6. เด็กและครูสรุปประเภทของผักและร่วมกันร้องเพลงผักสดสะอาด ร่วมกันอีกครั้ง
สื่อ / อุปกรณ์
     1. เพลงผักสดสะอาด
     2. ผักชนิดต่าง ๆ
การประเมินผล
     สังเกต
     1. การมีส่วนร่วม
     2. การตอบคำถาม
     3.การทำกิจกรรม
บันทึกหลังการสอน
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................แผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ระดับปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 9 หน่วย ผักสดสะอาด เวลา 20 นาที
สาระสำคัญ
     การเล่นร่วมกัน ต้องระมัดระวังความปลอดภัย จะช่วยลดอุบัติเหตุได้
จุดประสงค์
     1. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามและเล่นอิสระได้อย่างปลอดภัย
     2. เด็กสามารถเล่นเกมเก้าอี้วิเศษอย่างสนุกสนานและปลอดภัย
     3. อยู่ร่วมกับครูและเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข
     4. อดทนรอคอย เสียสละแบ่งปันได้
     5. แก้ปัญหาในขณะเล่นได้
สาระการเรียนรู้
     สาระที่ควรเรียนรู้
     1. การดูแลระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
     2. การอยู่ร่วมกัน
     3. เสียสละแบ่งปัน
     4. การอดทนรอคอย
ประสบการณ์สำคัญ
     พัฒนาการด้านร่างกาย
     - เคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
     - การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
     - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน
     พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
     - แสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ขำขัน และเรื่องราว/ เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ
     พัฒนาการด้านสังคม
     - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
     - การมีโอกาสได้รับรู้ความรูสึก ความสนใจ และความต้องการของตนเอง
     พัฒนาการด้านสติปัญญา
     - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่ายและรูปต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
     - การแสดงความรู้ด้วยคำพูด
     - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
วิธีดำเนินกิจกรรม
     ขั้นนำ
     1. ให้เด็กอบอุ่นร่างกายดังนี้
         1.1 วิ่งอยู่กับที่
         1.2 หมุนเอว ซ้าย – ขวา
         1.3 หมุนข้อเท้าสะบัดข้อมือ
     ขั้นสอน
     2. ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมผู้นำผู้ตาม ดังนี้
         2.1 เด็กที่นั่งบนเก้าอี้วิเศษเป็นผู้ออกคำสั่งให้เด็กที่นั่งเป็นวงกลมทำตาม เช่น หัวเราะ ร้องไห้ ยิ้มเท้าเอว กางแขน
         2.2 เมื่อเด็กเล่นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ให้เด็กคนอื่นผลัดเปลี่ยนกันนั่งบนเก้าอี้ทำหน้าที่เป็นผู้ออกคำสั่งบ้าง
     3.ให้เด็กเล่นอิสระประมาณ 3- 5นาทีที่สนามเด็กเล่น
     4. ครูคอยดูแลและสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับความปลอดภัย
     5. พาเด็กไปทำความสะอาดร่างกาย ล้างมือให้สะอาดและเข้าห้องเรียน
สื่อ / อุปกรณ์
     1. เก้าอี้
     2. เครื่องเล่นสนาม
การประเมินผล
     สังเกต
     1. การมีส่วนร่วม
     2. พฤติกรรมการเล่น
บันทึกหลังการสอน
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................


แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ระดับปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 9 หน่วย ผักสดสะอาด เวลา 20 นาที
สาระสำคัญ
     การเกมภาพตัดต่อผักสดสะอาด ต้องอาศัยการสังเกต สี รอยต่อ ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นก่อนที่จะนำมาต่อให้สมบูรณ์
จุดประสงค์
     1. เล่นเกมตัดต่อภาพผักสดสะอาด
     2. เด็กสามารถบอก แสดงสีหน้าท่าทางพอใจในผลงานความและยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นมีอยู่ / เป็นอยู่
     3. เก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อย
     4. แบ่งปัน และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้
สาระการเรียนรู้
     สาระที่ควรเรียนรู้
     1. การช่วยเหลือ แบ่งปัน    
ประสบการณ์สำคัญ
     พัฒนาการด้านร่างกาย
     - การต่อของ บรรจุ เท และแยกชิ้นส่วน
     - การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
     - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน
     พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
     - แสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ขำขัน และเรื่องราว/ เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ
     - การเล่นรายบุคคล การเล่นเป็นกลุ่ม
     พัฒนาการด้านสังคม
     - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
     - การมีโอกาสได้รับรู้ความรูสึก ความสนใจ และความต้องการของตนเอง
     - การแก้ปัญหาในการเล่น
     พัฒนาการด้านสติปัญญา
     - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่ายและรูปต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
     - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
     - การจับคู่ การจำแนก และการจัดกลุ่ม
     - การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง
วิธีดำเนินกิจกรรม
     1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อผักสดสะอาด ดังนี้
         - ครูชูภาพที่ละภาพ ผักสดสะอาดที่เป็นภาพสมบูรณ์ให้เด็กดูแล้วร่วมสนทนา
         - นำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นชูให้เด็กดู และร่วมสนทนา
         -ให้อาสาสมัครทดลองเล่น เพื่อนๆ คอยดูและสังเกต
     2. ให้เด็กเล่นเกมภาพตัดต่อผักสดสะอาดและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
     3. ครูคอยดูและสังเกตความถูกต้องของการเล่น การแบ่งปัน การช่วยเหลือ
     4. สนทนาซักถามความรู้สึกในการเล่นเกม
     5. เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย
สื่อ / อุปกรณ์
     1. เกมภาพตัดต่อผักสดสะอาด
     2. เกมเก่าที่เคยเล่นมาแล้ว
การประเมินผล
     สังเกต
     1. การมีส่วนร่วม
     2. พฤติกรรมการเล่น
     3. ชิ้นงาน
     4.การแบ่งปันการช่วยเหลือ
บันทึกหลังการสอน
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ระดับปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 9 หน่วย ผักสดสะอาด เวลา 45 นาที
จุดประสงค์
     กิจกรรมสร้างสรรค์
     1. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างน้อย 3 กิจกรรม
     2. เด็กสามารถถ่ายทอดความคิดและจินตนาการได้
     3. เด็กสามารถบอกชื่อผลงานของตนเองได้
     4. เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
     5. เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
สาระการเรียนรู้
     1. การวาดภาพด้วยสีเทียน
     2. การวาดภาพด้วยสีน้ำ 3.การปั้น
     4. การฉีดปะ
     5. จิ้มกระดาษทิชชูกับจากกระดาษ
ประสบการณ์สำคัญ
     พัฒนาด้านร่างกาย
     - การเขียนภาพและการเล่นสี
     - การปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยดินเหนียว ดินน้ำมัน แท่งไม้ เศษวัสดุอื่นๆ
     พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
     - การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
     - การเล่นอิสระ
     - การเล่นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่ม
     พัฒนาด้านสังคม
     - การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
     - การวางแผนตัดสินใจเลือกลงมือปฏิบัติ
     - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นผู้อื่น
     - แก้ปัญหาในการเล่น
     พัฒนาด้านสติปัญญา
     - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ
     - การรับรู้และการแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุของเล่น และผลงาน
     - การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด
วิธีการดำเนินกิจกรรม
     1. ครูและเด็กเตรียมโต๊ะ 5 โต๊ะและอุปกรณ์พร้อมกับแนะนำการทำกิจกรรมดังนี้
         โต๊ะที่ 1 การวาดภาพด้วยสีเทียน
         โต๊ะที่ 2 การวาดภาพด้วยสีน้ำ
         โต๊ะที่ 3 การปั้น
         โต๊ะที่ 4 การฉีดปะ
         โต๊ะที่ 5 จิ้มกระดาษทิชชูกับจากกระดาษ
     2. ครูสาธิตกิจกกรมการจิ้มกระดาษทิชชูกับจากกระดาษ ดังนี้
         2.1 ครูนำนำจานกระดาษมาวางที่โต๊ะให้เด็กดู
         2.2 นำทิชชูที่ปั่นใส่สีเรียบร้อย มาวางที่จานกระดาษที่มีรูปผักชนิดต่างๆ ตกแต่งตามใจชอบ
     3. ครูแนะนำกิจกรรมต่างๆและสร้างข้อตกลงร่วมกับเด็กดังนี้
         3.1 เด็กๆต้องทำกิจกรรมหยดสีน้ำ พร้อมกับระบายสีตามใจชอบและเลือก ทำกิจกรรมอื่นได้อีก
3 อย่าง
         3.2 เด็กๆทุกคนต้องไม่ทำสีหกเลอะเทอะ
         3.3 เด็กๆต้องไม่แย่งกันทำ
         3.4 เด็กๆจะต้องไม่นำพู่กันมาจุ่มสีรวมกัน
         3.5 เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จจะต้อง นำไปตากให้แห้ง
     4. ให้เด็กทำกิจกรรมอย่างอิสระ
     5. ครูดูแลเด็กอย่างทั่วถึงและกระตุ้นให้ เด็กทำกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย และครูตรวจผลงานเด็กโดยบันทึกคำพูดชื่อ ว/ด/ป แล้วให้เด็กไปเก็บผลงานของตนเองเมื่อทำกิจกรรมครบตาม ข้อตกลงแล้วให้เล่นเสรี
     6. เมื่อใกล้หมดเวลาครูบอกให้เด็กๆช่วยกันเก็บอุปกรณ์และล้างมือ
     7. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและสิ่งที่เด็กเรียนรู้
สื่อ / อุปกรณ์
     1. การวาดภาพด้วยสีเทียน
     2. การวาดภาพด้วยสีน้ำ 3.การปั้น
     4. การฉีดปะ
     5. ทิชชูปั่น
     6. จานกระดาษ
     7. ไม้จิ้มฟัน
การประเมินผล
     สังเกต
     1. การทำกิจกรรม
     2. การมีส่วนร่วม
     3. ความมีระเบียบวินัย
     4. ความรับผิดชอบ
บันทึกหลังการสอน
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

12 ตุลาคม 2552ชื่อ : นายเฉลิม เทพสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. พลศึกษา/ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.org


ชื่อ : ว่าง
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางทองทรัพย์ เดชเดชะสุนันท์
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางอรพิณ จันทวี
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : น.ส.ประภา ติปปคุปต์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางกัลยา เืสือดี
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสาวลำจวน แสนคลัง
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางศศิธร เทพสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสมศรี ศักดาคาร
วุฒิการศึกษา : ค.บ. เกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางอนงค์ มหาแก้ว
วุฒิการศึกษา : ค.บ. อนุบาล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นายสุรศักดิ์ ทองจีน
วุฒิการศึกษา : คบ.พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางดวงตา โต๊ะเด็น
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางกรรณิกาภรณ์ วงแหวน
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. สุขศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางเจตนา สุวรรณฉวี
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางพรรณเพ็ญ แสงดาว
วุฒิการศึกษา : ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางวิลาวัลย์ มณีแดง
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นายนิธิศ พวงคำไพโรจน์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางจิตรา ปัญญฤทธิ์
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางหทัยกาญจน์ จ่าเมือง
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางยุพา สมบูรณ์แก้ว
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางพเยาว์ สุธาำพจน์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางอรุณ เทพพิทัีกษ์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสาวสุวิมล เหลือลมัย
วุฒิการศึกษา : ค.บ. การประถมศึกษา , ศษ.ม.สิ่งแวดล้อมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ดนตรี
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางวิภาดา รอดประเสริฐ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสาววันดี ขำสำราญ
วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสาวเกตุวดี แก้วสงวน
วุฒิการศึกษา : ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางจรัญญา พรมมะณี
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นายสุภาพ บุตรน้ำเพชร
วุฒิการศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสาวกานต์พิชชา ปัญญาภู
วุฒิการศึกษา : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง : ครู อัตราจ้าง
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นายถาวร พึ่งสุข
วุฒิการศึกษา : ค.บ. นาฎศิลป์
ตำแหน่ง : วิทยากรภายนอก
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นายสมชาย ศิริเอก
วุฒิการศึกษา : วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : วิทยากรภายนอก
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสาวจีระนันท์ ผันผาย
วุฒิการศึกษา : บช.บ. การบัญชี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.org
วิสัยทัศน์ ( VISION )
     “ โรงเรียนจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร และสังคมต้องการ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมทั่วไปว่า เราเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”


พันธกิจ (MISSION)
     1. คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์
     2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
     3.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป


เป้าประสงค์ (SCHOOL GOAL)
     1.นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
     2.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมมีความมั่นใจ พึงพอใจในการปฏิบัติงานของ คณะครูและมีความประทับใจในสถานศึกษา


นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)
     1.พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุก ๆ กลุ่มสาระฯ
2.ปรับปรุงอาคารสถานที่ บริเวณ ตลอดจนห้องต่างๆเพื่อให้เหมาะสมเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
3.จัดบริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้แก่คณะครูและนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในสถานศึกษา
4.ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความสามัคคีกลมเกลียว เสมือนหนึ่งญาติพี่น้อง เพื่อให้งานการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและการพัฒนาท้องถิ่นเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
5.สนับสนุนและสนองนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชาต้นสังกัดและร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น


คติพจน์ / คำขวัญ ( MOTTO ) “ ขยันเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใจกตัญญู ”
สัญลักษณ์ของโรงเรียน ดอกบัว บานอยู่กลางทุ่งจอมบึง


สีประจำโรงเรียน
สีเขียว – เหลือง หมายถึง มีความรู้ คู่คุณธรรม
สีเขียว หมายถึง ความสุขจากสภาพแวดล้อมที่ดีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรม


ปรัชญาของโรงเรียน “ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ”


คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
     1.มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีน้ำใจ
     2.รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
     3.รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
     4.มีบุคลิกภาพดี มีสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
     5.มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด และอดออม
ชื่อ : เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลจอมบึง (วัดจอมบึง)
ปัจจุบัน : เปลี่ยนเป็น โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านกลาง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เนื้อที่ : 8 ไร่ 1 งาน ผู้ริเริ่มก่อตั้ง : นายผิน เพียรศิริ นายบุญเพ็ง พุฒิเครือ
และพระครูวาปีวรคุณ(คูณฐิตธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดจอมบึง
เปิดทำการสอน : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2473
ผู้อำนวยการปัจจุบัน : นายเฉลิม เทพสวัสดิ์

โรงเรียนนี้เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลจอมบึง (วัดจอมบึง) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๓
โดยมีนายผิน เพียรศิริ ปลัดกิ่งอำเภอ และนายบุญเพ็ง พุฒิเครือ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ

ประจำกิ่งอำเภอเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง มีนายหรีด ทองลิ่ม เป็นครูใหญ่ และนายยุ้ย พงษ์ทวี เป็นครูผู้สอน สภาพโรงเรียนเป็นอาคารชั่วคราว เสาไม้จริง เครื่องบนไม้ไผ่หลังคามุงแฝก ยาว ๒๐ เมตร
กว้าง ๑๒ เมตรได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ อยู่ ๑๐ ปี อาคารเรียนก็ชำรุด
ทรุดโทรมลง

ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เจ้าอธิการคูณ ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดจอมบึง ได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้น
นายหรีด ทองลิ่มครูใหญ่ได้ขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสเพื่อขอใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน

ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ท่านพระครูวาปีวรคุณ(คูณ ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดจอมบึง ได้สร้างโรงเรียนถาวร
โดยได้ขอความร่วมมือจากประชาชน พระภิกษุ สามเณร จัดหาอุปกรณ์ในการก่อสร้างใช้งบประมาณ
๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) มีนายภมร ศิริเอก เป็นครูใหญ่

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงิน ก.ศ.ช. ให้มาสมทบทุนในการสร้าง
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๙๗ สร้างตามแปลนของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาคารใต้ถุนสูงขนาด ๙ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ขนาดกว้าง ๖ x ๙ ตารางเมตร ๗ ห้องเรียน มีมุขกลาง การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๔๙๗ แต่ชั้นล่างยังไม่ได้เทคอนกรีต จึงของบประมาณจากทางราชการสมทบอีก ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ได้ทาสีและเทพื้นคอนกรีตชั้นล่าง ขณะนั้นมี นายประสาท อึ้งโพธิ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙ เปิดทำการสอนชั้น ป.๑-๔ มีแปดห้องเรียน มีครู ๘ คน วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๑ วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ได้เปิดการสอนชั้นเด็กเล็ก ได้ขออนุญาตใช้ห้องเรียน และส่งนักศึกษาฝึกสอนมาช่วยสอน

ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โรงเรียนร่วมกับวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ได้สร้างบ้านพักครู ๑ หลัง
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๙ เมตร ยาว ๓๓ เมตร ๔ ห้องเรียน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้น ป. ๔ มี ๑๘ ห้องเรียน ครู ๑๘ คน มีนักเรียน ๕๕๐ คน นายประสาท อรรถกรศิริโพธิ์ เป็นครูใหญ่ได้ไปรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอ จึงแต่งตั้ง นายสหัส ทองลิ่ม ผู้ช่วยครูใหญ่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ นายศิริ ไอยราพัฒนา ได้บริจาคเงินร่วมกับเงินบริจาคติดตั้งน้ำประปาบาดาลในโรงเรียน
โดยใช้งบประมาณ ๓,๒๖๗ บาท (สามพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกระทรวงศึกษาธิการหลังเดิม
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซ่อมแซมหลังคาและเพดาน
- ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒ ตุลาคม ๒๕๑๕ นายประสาท อรรถกรศิริโพธิ์ ได้กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ นายนิวัติ สุขสมบูรณ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖
ได้ประชุมวางแผนการบริหารร่วมกับคณะครู และกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนางานการศึกษาให้ก้าวหน้าขึ้น เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้น ป. ๖ ได้ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนต่าง ๆ ดังนี้
     ๑. ห้องเรียนระดับก่อนประถม ๕ ห้องเรียน เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท
     ๒. ห้องสมุดขยายเป็นห้องสมุดใหญ่ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
     ๓. ห้องสหกรณ์จัดให้ครบวงจร เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
     ๔. ห้องประชาธิปไตย เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
     ๕. ห้องภาษาไทย เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
     ๖. ห้องภาษาอังกฤษ เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๓๗
     ๑. ร่วมกับคณะครู ประชาชน กรรมการศึกษา สร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนด้านหน้า
เพื่อเป็นที่สักการบูชา เป็นเงิน ๔๕,๘๕๕ บาท
     ๒. สร้างโรงรถสำหรับจอดรถของคณะครูและนักเรียน จำนวน ๖ ที่ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
     ๑. สร้างรั้วถาวรด้านหน้าโรงเรียน และป้ายชื่อ เป็นเงิน ๘๗,๕๐๐ บาท
     ๒. สร้างส้วมสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ๑ หลัง เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท
     ๓. สร้างอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
     ๔. สร้างเตาเผาขยะ เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
สร้างถังเก็บน้ำฝน ๒ ที่ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
     - วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ นางสาวฉัตรมณี จันทรวงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
     - ได้ดำเนินการขออนุญาตรื้อถอนอาคารห้องสมุดประชาชน และนำอุปกรณ์มาต่อเติมโรงอาหาร
เพิ่ม ๑ หลัง งบประมาณ ๑๔,๕๐๐ บาท
     -ได้จัดหาโทรทัศน์และเครื่องเสียง เพื่อให้เป็นอุปกรณ์การศึกษา เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณ จาก สปช.
(สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ) ให้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ๓ ห้อง
ได้แก่ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วนทุกห้อง
เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ก้าวหน้าและทันสมัย
     -ได้รับเงินงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
จำนวน ๑,๗๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สร้างอาคารแบบ
สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๕ ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๐
     -ได้งบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ได้ทาสีอาคารเรียน ๒ หลัง อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร และส้วม

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
     - ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองของนักเรียน ในการจัดสร้างอุปกรณ์เครื่องเล่นของนักเรียนระดับอนุบาล เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
     - ได้รับคัดเลือกจาก สปจ.ราชบุรี ให้เป็นโรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ของอำเภอจอมบึง
ซึ่งมีทั้งหมด ๗ โรงเรียน
     - ได้รับคัดเลือกจาก สปจ.ราชบุรี ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
     - ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอให้เป็นตัวแทนในการรับการประเมินโรงเรียนโครงการป้ายทอง
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
     - ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมบันไดอาคารเรียนแบบกระทรวงศึกษาธิการ หลังที่ ๑ ทั้งสองด้าน
เป็นเงิน ๓๕,๕๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
     - ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาจังหวัด ทำถนนราดยางบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเป็นเงิน ๒๓๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓
(ขนาด ๖ x ๒๐๐ เมตร)
     -ได้รับการประเมินโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้
     -ได้รับการประเมินครูมาตรฐาน จำนวน ๓ คน
     - คณะครูผ่านการประเมินครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ๗ คน
     - โรงเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานครั้งที่ ๑ ช่วงเดือน สิงหาคม
     - ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ นายเฉลิม เทพสวัสดิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนที่ 5 ที่โรงเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
     -ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕ / ๒๙ จำนวน ๓ ห้องเรียน

เป็นเงิน ๒๔๓,๐๐๐ บาท  (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
     -ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบแรก
     - ได้รับการประเมินเป็น โรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ  (สปช.)
     - ได้รับรางวัลโรงเรียน ป้ายทองรับรองคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานระดับจังหวัด ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
     - ได้รับการประเมินโรงเรียนดีเด่นโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ”

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
     - ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
     - ได้รับประกาศนียบัตร “โรงเรียนโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาล อาหารระดับ ดีมาก”
และป้ายอาหาร " สะอาด รสชาติอร่อย”(Clean Food Good Taste) ของกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
     - เป็นโรงเรียนนำร่อง “โครงการคนดีศรีเมืองราช” ตามโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค (คนดีศรีเมืองราช) จังหวัดราชบุรี
     - ได้รับงบประมาณซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารเรียน ๑ งบประมาณ 320,000 บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
     - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันซื้อที่ดินเพิ่มเติม

จำนวน ๒ ไร่ ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมเป็นที่ดินทั้งหมด ๘ ไร่ ๑ งาน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
     - รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)  (สมศ.) รอบสอง ผลการประเมินผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาทั้ง ๑๔ มาตรฐาน ๖๒ ตัวบ่งชี้ ผ่านระดับดี และดีเยี่ยม ทั้งระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ยกเว้นมาตรฐานที่ ๙ ได้ระดับ พอใช้

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
     - ได้รับคัดเลือกผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการ “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ ๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑
     - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑
     - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) ดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑
     - คณะครูและชุมชนร่วมบริจาคสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก สิ้นงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
     - ปรับปรุงโรงอาหาร ปูพื้นกระเบื้องห้องส้วมทุกหลัง จัดทำร่องระบายน้ำรอบ ๆ โรงเรียน และสร้างที่ปัสสาวะชายพร้อมอ่างล้างมือในโรงเรียนสิ้นงบประมาณจากการบริจาคทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปี พ.ศ.๒๕๕๑
     -ปูพื้นกระเบื้อง ต่อเติมโรงอาหาร สร้างโต๊ะรับประทานอาหาร สร้างโรงเก็บของ และเทคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถ โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนและเงินบริจาค สิ้นงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๔,๓๘๙ บาท (สามแสนสี่พันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ จำนวน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน งบประมาณ ๙,๑๔๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑
     -ได้รับการประเมินเพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
     -ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (CL๑๐) จำนวน ๑๒ ชุด เป็นเงิน ๓๑๘,๐๐๐ บาท
     -ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เป็นห้องประชุม ห้อง ICT ห้องสหกรณ์ และห้องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนิทรรศการถาวร สิ้นงบประมาณ ๔๕๐,๘๔๑ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
     -เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านของ สพท.รบ.๑
     -ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม และพัฒนาให้สวยงาม มีอุปกรณ์ครบครันน่าเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
     -ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒

ตารางประจำวัน
07.00 - 08.00น. รับเด็กรายบุคคล ตรวจสุภาพ
08.00 - 08.30น. เคราพธงชาติ กิจกรรมโรงเรียน
08.30 - 08.45 น. สำรวจการมาโรงเรียน สนทนาข่าวและ เหตุการณ์
08.45- 09.00น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.00 - 09.25น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.25 - 10.00น. การเล่นกลางแจ้ง
10.00 - 11.00น. กิจกรรมสร้งสรรค์และเล่นตามมุม
11.00 - 11.45น. พัก/ รับประทานอาหารกลางวัน
11.45 - 14.00น. นอนพักผ่อน
14.00 - 14.20น. เก็บที่นอน ล้างหน้า
14.20 - 14.30น. ดื่มนม
14.30 - 15.00น. เกมการศึกษา
15.00 - 15.30น. สรุป/ เตรียมตัวสวดมนต์ / กลับบ้าน

กีฬาสีบ้านจอมบึงเกมส์ 52

กิจกรรมนอกโรงเรียน แห่เทียนพรรษา