12 ตุลาคม 2552

ตารางประจำวัน
07.00 - 08.00น. รับเด็กรายบุคคล ตรวจสุภาพ
08.00 - 08.30น. เคราพธงชาติ กิจกรรมโรงเรียน
08.30 - 08.45 น. สำรวจการมาโรงเรียน สนทนาข่าวและ เหตุการณ์
08.45- 09.00น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.00 - 09.25น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.25 - 10.00น. การเล่นกลางแจ้ง
10.00 - 11.00น. กิจกรรมสร้งสรรค์และเล่นตามมุม
11.00 - 11.45น. พัก/ รับประทานอาหารกลางวัน
11.45 - 14.00น. นอนพักผ่อน
14.00 - 14.20น. เก็บที่นอน ล้างหน้า
14.20 - 14.30น. ดื่มนม
14.30 - 15.00น. เกมการศึกษา
15.00 - 15.30น. สรุป/ เตรียมตัวสวดมนต์ / กลับบ้าน

กีฬาสีบ้านจอมบึงเกมส์ 52

กิจกรรมนอกโรงเรียน แห่เทียนพรรษา