12 ตุลาคม 2552ชื่อ : นายเฉลิม เทพสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. พลศึกษา/ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.org


ชื่อ : ว่าง
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางทองทรัพย์ เดชเดชะสุนันท์
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางอรพิณ จันทวี
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : น.ส.ประภา ติปปคุปต์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางกัลยา เืสือดี
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสาวลำจวน แสนคลัง
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางศศิธร เทพสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสมศรี ศักดาคาร
วุฒิการศึกษา : ค.บ. เกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางอนงค์ มหาแก้ว
วุฒิการศึกษา : ค.บ. อนุบาล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นายสุรศักดิ์ ทองจีน
วุฒิการศึกษา : คบ.พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางดวงตา โต๊ะเด็น
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางกรรณิกาภรณ์ วงแหวน
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. สุขศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางเจตนา สุวรรณฉวี
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางพรรณเพ็ญ แสงดาว
วุฒิการศึกษา : ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางวิลาวัลย์ มณีแดง
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นายนิธิศ พวงคำไพโรจน์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางจิตรา ปัญญฤทธิ์
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางหทัยกาญจน์ จ่าเมือง
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางยุพา สมบูรณ์แก้ว
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางพเยาว์ สุธาำพจน์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางอรุณ เทพพิทัีกษ์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสาวสุวิมล เหลือลมัย
วุฒิการศึกษา : ค.บ. การประถมศึกษา , ศษ.ม.สิ่งแวดล้อมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ดนตรี
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางวิภาดา รอดประเสริฐ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสาววันดี ขำสำราญ
วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสาวเกตุวดี แก้วสงวน
วุฒิการศึกษา : ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางจรัญญา พรมมะณี
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นายสุภาพ บุตรน้ำเพชร
วุฒิการศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสาวกานต์พิชชา ปัญญาภู
วุฒิการศึกษา : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง : ครู อัตราจ้าง
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นายถาวร พึ่งสุข
วุฒิการศึกษา : ค.บ. นาฎศิลป์
ตำแหน่ง : วิทยากรภายนอก
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นายสมชาย ศิริเอก
วุฒิการศึกษา : วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : วิทยากรภายนอก
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.orgชื่อ : นางสาวจีระนันท์ ผันผาย
วุฒิการศึกษา : บช.บ. การบัญชี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/
E-Mail : s026@ratchaburi1.org

กีฬาสีบ้านจอมบึงเกมส์ 52

กิจกรรมนอกโรงเรียน แห่เทียนพรรษา